Tuvākie pasākumi

Jūlijs 2019
Sv P O T C Pk S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Meklēt lapā

Domes speciālistu sanāksmes

Speciālistu sanāksmes

2017

20.01.2017.
 .
 .
 
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Grozījumiem Civillikumā par apbūves tiesībām.
26.01.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par darba uzdevuma projektu par darbaspēka nodokļu ekspertu piesaisti Latvijas Lielo pilsētu asociācijā.
31.01.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centra projektu "Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums", Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Digitālais centrs" projektu “Koplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām”, VARAM sagatavotā informācija par visu IKT projektu virzību un LLPA deleģēto pārstāvju sniegtā informācija par IKT darba grupu rezultātiem un jautājumu virzību.
02.02.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par valsts līdzfinansējumu pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstam, jautājumiem saistībā ar sociālo darbinieku izglītību, izmaiņām Prasībās sociālo pakalpojumu sniedzējiem, aktualitātēm bērnu antisociālas uzvedības prevencijā, un iespējamajiem risinājumiem ilgstošo bezdarbnieku – sociālās palīdzības saņēmēju skaita samazināšanā.
21.02.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra” projektu “LVĢMC ģeotelpisko datu informācijas sistēmas izveide", Latvijas Valsts radio un televīzijas centra projektu “LVDC tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa” un Labklājības ministrijas projektu “Darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide”.
07.03.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projektu “Latvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma", Valsts kancelejas projektu “Personāla vadības platformas projekts” un Būvniecības valsts kontroles biroja projektu “Būvniecības procesu un IS attistība (1.kārta)”.
09.03.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par iznākuma rādītāja “no atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda”  pirmās atlases kārtas ietvaros nodrošināšanu, jautājuma par elastību integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu ieviešanā virzību un 17.03.2017. plānoto tikšanos ar Eiropas Komisijas pārstāvjiem par ITI ieviešanas progresu.
10.03.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Starptautisko auditoru kompānijas SIA "Ernst & Young Baltic" pirmie sagatavotajiem aprēķiniem par pētījumu “Ienākumu un citu darba spēka nodokļu analīze Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm” un diskusiju par 28. februāra Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes sēdes prezentācijām un 6. marta Finanšu ministrijas darba grupas Nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021.gadam izstrādei sanāksmes prezentāciju.
14.03.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par jautājuma saistībā ar aktivitātes “Brīvības ielu stāsta 9 pilsētās” ieviešanu republikas pilsētās virzību.
17.03.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par pētījumu “Ienākumu un citu darba spēka nodokļu analīze Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm”.
30.03.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par jautājuma par elastību integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu ieviešanā virzību un LLPA pārstāvju un Eiropas Komisijas pārstāves Jolantas Miķelsones (European Commission DG Regional and Urban Policy) 17.03.2017. tikšanās ietvaros aktualizēto jautājumu tālākā virzību.
04.04.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par plāna projektu “Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2018.-2020.gadam”.
18.04.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par pētījumu “Ienākumu un citu darba spēka nodokļu analīze Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm”.
21.04.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par likumprojektu "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
25.04.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Finanšu ministrijas sagatavoto Valsts Nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam projektu un "Ernst & Young Baltic" sagatavotā pētījuma “Ienākuma un darba spēka nodokļu analīze Latvijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm” gala versijas, t.sk. ar precizētajiem secinājumiem un priekšlikumiem, tālāku iepazīstināšanu Finanšu ministrijai un Ministru prezidentam.
27.04.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par konceptuālo ziņojumu “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”.
13.07.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par elektroniskās de minimis atbalsta uzskaites sistēmas izveidi un valsts atbalsta piemērošanas nosacījumiem.
19.07.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam.
25.07.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par nacionālās nozīmes attīstības centriem deleģētās ITI projektu iesniegumu atlases funkcijas nodošanu CFLA un citiem informatīviem jautājumiem par šī brīža aktualitātēm ES fondu projektu īstenošanas jomā.
02.08.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par nacionālā veselības dienesta projektiem “Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu” un “Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas tālāka pilnveidošana, sasaistot to ar personas identifikāciju” un Latvijas Republikas Veselības ministrijas projektu “Veselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts”.
16.08.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" īstenošanas nosacījumiem un 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.3. pasākuma plānotā ieviešanu un īstenošanas nosacījumiem. 
17.08.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iebildumiem un priekšlikumiem par likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" un likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā".
23.08.2017.
Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada un Latvijas pozīcijas par Kohēzijas politiku pēc 2020. gada saskaņošanas un tālākas virzības procesu.
 .

2016

23.02.2016.           

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” Ministru kabineta noteikumu projektu un vērtēšanas kritērijiem 

        PDF Protokols
01.03.2016.         

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika dskusija ar VARAM pārstāvjiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu aprakstu iesniegšana VARAM un ekspertu atzinumu sagatavošanu. 

        PDF Protokols
10.03.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Labklājības ministrijas projekta aprakstu “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (1.kārta)” 

        PDF Protokols
17.03.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Latvijas Valsts Radio un Televīzijas centra projektu “Nacionālās uzticamības pakalpojumu infrastruktūras attīstība” un centrālās statistikas pārvaldes projektu “Oficiālās statistikas portāls” 

        PDF Protokols
07.04.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Kultūras informācijas sistēmu centra ERAF projektu “Mašīntulkošanas attīstība”. 

        PDF Protokols
20.04.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Veselības ministrijas pārziņā esošo ES fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanu veselības jomas attīstībai un Labklājības ministrijas pārziņā esošo ES fondu SAM īstenošanu labklājības veicināšanai 

        PDF Protokols
27.04.2016.            

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par pašvaldību darbību saistošajiem jautājumi, kas skar fizisko personu datu aizsardzību un plānotajiem grozījumiem Valsts kontroles likumā 

        PDF Protokols
06.05.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par plānotajām izmaiņām pedagogu atalgojuma sistēmā 

        PDF Protokols
19.05.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Zemkopības ministrijas projektu “Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu IKT attīstība" un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras projektu “Elektroniskas sociālās nodrošināšanas informācijas apmaiņas ar Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu un Šveices Konfederācijas kompetentajām institūcijām ieviešana Latvijā (LatEESSI)” 

        PDF Protokols
31.05.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros speciālisti tika informēti par jautājuma saistībā ar izmaiņām NĪN politikā virzību un diskutēja par LLPA iespējamo viedokli par NĪN sloga mazināšanas modeļiem 

        PDF Protokols
27.06.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros tika skatīti jautājumi saistībā ar integrēto teritoriālo investīciju projektu vērtēšanu pilsētu komisijās 

        PDF Protokols
19.07.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Satiksmes ministrijas pārziņā esošā 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākumu “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” virzību 

        PDF Protokols
27.07.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par pašvaldības policijas darbinieku izdienas pensijām un pašvaldību policijas sadarbība ar Valsts policiju un citām institūcijām 

        PDF Protokols
28.07.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektus „E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība", Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “E-muita” un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Loģiski vienotais datu centrs” 

        PDF Protokols
09.08.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par “9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākumu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” 

        PDF Protokols
25.08.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par būvniecības jomas tiesisko regulējumu un tajā nepieciešamajiem grozījumiem 

        PDF Protokols
30.08.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par iespējamajām izmaiņām kadastrālajā vērtēšanā un priekšlikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu 

        PDF Protokols
01.09.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Labklājības ministrijas projektu “Labklājības nozares IKT centralizācija" 

        PDF Protokols
08.09.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes projektu “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija" un Valsts kancelejas projektu “Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls” 

        PDF Protokols
15.09.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1.pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” īstenošanu 

        PDF Protokols
22.09.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par projektu “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei 

        PDF Protokols
06.10.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par projektu “Tiesu sistēmas darbības attīstība (e-lieta: izmeklēšanas un tiesvedības procesu pilnveidei)” un Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Pašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums” (Rīgas projekta) īstenošanas ideju 

        PDF Protokols
11.10.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par grozījumiem vairākos likumprojektos 

        PDF Protokols
14.10.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas jautājuma virzību un Likumprojekta “Par valsts budžetu 2017. gadam” pavadošajiem likumiem saistībā ar izmaiņām izglītības jomā 

        PDF Protokols
25.10.2016        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par grozījumiem Civillikumā par apbūves tiesībām un grozījumiem likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 

        PDF Protokols
03.11.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas (TAPIS) attīstību 

        PDF Protokols
16.11.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par izglītības iestāžu tīkla sakārtošana jautājuma virzību 

        PDF Protokols
21.11.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par snieguma rezerves nodrošināšanu ES fondu projektos un 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” īstenošanas nosacījumiem 

        PDF Protokols
01.12.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par pašvaldības policiju sadarbību ar Valsts policiju un citām institūcijām un iniciētajām izmaiņām civilās aizsardzības jomas normatīvajos aktos un tajos noteiktā pašvaldību kompetence civilās aizsardzības pasākumu īstenošanu 

        PDF Protokols
20.12.2016.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta projektu “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība ( 1.kārta)” 

        PDF Protokols

2015

07.01.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar VARAM pārstāvjiem 

     
13.01.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par jauno pedagogu darba samaksas modeli, MK noteikumu grozījumiem un integrēto teritoriju investīcijām nacionās nozīmes attīstības centros 

     
13.01.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par dzīvokļu jautājumu risināšnas atbalstu, likumprojektu "Vietējo pašvaldību referendumu likums" un ES fondu finansējuma saņemšanu 

     
27.01.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par priekšlikumiem pārvaldes pilnveidei un VARAM metodisko materiālu 

     
03.02.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar FM un VARAM pārstāvjiem 

     
11.03.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumprojekta izstrādi 

     
17.03.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar KM, VARAM, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un VAS "Elektroniskie sakari" pārstāvjiem 

     
08.04.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar Latvijas Pašvaldību Savienības, EM, FM un Izložu un azartspēļu uzradzības inspekcijas pārstāvjiem 

     
09.04.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par deleģētās funkcijām nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām ITI projektu atlases nodrošināšanai un IzM specifiskajiem atbalsta mērķiem 

     
28.04.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar IzM pārstāvjiem par pedagogu darba samaksas noteikumiem 

     
14.05.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas jauno modeli, grozījumiem MK noteikumos un citiem jautājumiem 

     
20.05.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar VARAM  

     
26.05.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par jaunu ceļu satiksmes normatīvais regulējums un velosipēdu infrastruktūru pašvaldībās 

     
27.05.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika  tikšanās ar Pasvaldību savienības, IeM, VARAM un VUGD un pārstāvjiem 

     
13.07.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija ar FM, CFLA un VARAM par deleģējamo funkciju nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām ITI projektu iesniegumu atlases nodrošināšanai un citiem jautājumiem 

     
15.09.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par dažādiem jautājumiem 

     
09.10.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par MK rīkojuma projektu un noteikumiem, kā arī citiem ar ITI SAM saistītiem jautājumiem 

     
20.10.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par grozījumiem likumos 

     
23.10.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika diskusija par 3.1.1.6.pasākumu “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” 

     
10.11.2015.
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar IzM pārstāvjiem par jautājumiem izglītības jomā 

     
24.11.2015.
 
     

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar FM, VARAM un EM pārstāvjiem 

     

2014

29.01.2014. 
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar EM pārstāvjiem 

       
05.02.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar Saeimas deputātu V.Valaini un TM pārstāvi 

       
05.02.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar FM pārstāvjie 

       
13.02.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde 

       
25.02.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde, kuras ietvaros notika tikšanās ar  VID pārstāvjiem 

       
03.04.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par likumprojektu „Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” 

       
03.04.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par pedagogu darba samaksas aprēķināšanas jautājumiem 

       
07.05.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par jautājumiem saistībā ar ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodu 

       
08.05.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par Latvijas Lielo pilsētu asociācijas iesaisti jautājumā saistībā ar narkomānijas, t.sk. psihoaktīvo vielu aprites un lietošanas, ierobežošanu 

       
11.06.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par brīvo zemju jautājumiem un pašvaldību apvienošanās iespējamību vietējo pašvaldību referenduma ietvaros 

       
12.06.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par vadlīnijām vispārējās izglītības jomā (pirmsskolas, pamata un vidējā izglītība) 

       
01.07.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par sociālo pakalpojumu attīstības plānošanu  

       
05.09.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par IZM pārziņā esošajiem Integrēto teritoriju investīciju specifiskajiem atbalsta mērķiem un citiem jautājumiem  

       
17.09.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par dažādiem jautājumiem  

       
07.10.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par jauna pedagogu atalgojuma modeļa izstrādi  

       
14.10.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par dazādiem jautājumiem 

       
15.10.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par ES fondu 2014.-2020. gadam atbalsta iespējām un VARAM metodiskajiem ieteikumiem vietējo pašvaldību attīstības programmu izstādei/aktualizācijai  

       
21.10.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par grozījumiem MK noteikumos un sociālo pakalpojumu attīstības plānošanu 

       
19.11.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par VARAM piedāvātajiem pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas uzlabošanas variantiem 

       
22.11.2014.        

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par LM pārziņā esošo specifiskā atbalsta mērķi 9.3.1. un atbalsta pasākumiem bērnu nonākšanai ārpusģimenes aprūpē mazināšanai

       
02.12.2014.
       

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sēde par dažādiem jautājumiem

       

2013

18.12.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu ES fondu jautājumos tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem

04.12.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sociālajos jautājumos tikšanās ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju A.Barču

27.11.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu izglītības jautājumos tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem

19.11.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

30.10.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvjiem

30.10.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos sanāksme

29.10.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sociālajos jautājumos sanāksme

28.10.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

24.10.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldības policijas priekšnieku tikšanās ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem

21.10.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Valsts SIA "Autotransporta direkcija" un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

02.10.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

24.09.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu attīstības jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Valsts reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

17.09.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu izglītības jautājumos sanāksme

10.09.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos tikšanās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem

03.09.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos sanāksme

12.08.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu izglītības jautājumos sanāksme

24.07.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

17.07.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu izglītības jautājumos tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi

05.06.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu attīstības jautājumos tikšanās ar Satiksmes ministrijas pārstāvjiem

22.05.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu attīstības jautājumos tikšanās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem

09.05.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu izglītības jautājumos tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem

30.04.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sanāksme

25.04.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu ES fondu jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieci I.Raugzi

20.03.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos tikšanās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem

 05.03.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta direktori I.Ošu

 26.02.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieku, ES fondu Vadošās iestādes vadītāju A.Eberhardu

 20.02.2013.

Latvijas Repubpilas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos sanāksme

 24.01.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu izglītības jautājumos sanāksme

 

Protokols   

2012

27.12.2013.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

05.12.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos sanāksme

22.11.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos sanāksme

14.11.2012.

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru pārstāvju tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta un jaunatnes departamenta pārstāvjiem

29.10.2012.

Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru pārstāvju tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru R.Ķīli un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem

10.10.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos sanāksme

09.10.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību izpilddirektoru un speciālistu sociālajos jautājumos tikšanās ar labklājības ministri I.Viņķeli

11.09.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

11.09.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu attīstības un ES fondu jautājumos sanāksme

05.09.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Tiesībsargu un Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem.

15.08.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

06.07.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos sanāksme

19.06.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību sociālo dienestu vadītāju sanāksme

19.06.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvjiem

06.06.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem un Valsts prezidenta likumdošanas un juridisko padomnieku E.Pastaru

29.05.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

22.05.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu Eiropas Savienības fondu jautājumos tikšanās

15.05.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sociālajos jautājumis tikšanās ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju A.Barču

09.05.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Valsts kontroles pārstāvi

09.05.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos tikšanās ar Finanšu ministrijas Finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departametna direktori J.Plūmi

25.04.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu ES fondu jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attistības ministrijas Valsts attīstības plānošanas departamenta direktora vietnieci, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vadītāju I.Raugzi.

11.04.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvladību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Valsts prezidenta padomnieku E.Pastaru

 PDF Protokols

11.04.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Valsts kases pārstāvjiem

 PDF Protokols

28.03.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Valsts kases pārstāvjiem

 PDF Protokols

21.03.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departametna direktori D.Lagzdiņu

 PDF Protokols

14.03.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departametna direktori I.Ošu

 PDF Protokols

07.03.2012.

Latvijas Republikas pilsētu izglītības pārvalžu vadītāju tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, biedrības "Latvijas privāto pirmsskolu biedrība" un darba grupas par pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamību pašvaldībās pārstāvjiem

PDF Protokols

15.02.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos tikšanās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem

PDF Protokols

07.02.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem

 PDF Protokols

01.02.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Tieslietu ministrijas pārstāvjiem

 PDF Protokols

04.01.2012.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju sanāksme

 PDF Protokols

2011

20.12.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu ES fondu jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

 PDF Protokols

14.12.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju sanāksme

 PDF Protokols

23.11.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu ES fondu jautājumos tikšanās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem

 PDF Protokols

26.10.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos sanāksme

 PDF Protokols

28.09.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju sanāksme

 PDF Protokols

07.09.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju sanāksme

 PDF Protokols

24.08.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu finanšu jautājumos sanāksme

 PDF Protokols

17.08.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu sociālajos jautājumos sanāksme

 PDF Protokols

11.08.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu ES fondu jautājumos tikšanās ar Finanšu ministrijas un Ārlietu ministrijas pārstāvjiem

 PDF Protokols

29.07.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju tikšanās ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem

 PDF Protokols

10.05.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos sanāksme

 PDF Protokols

28.04.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu ES fondu jautājumos tikšanās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem

 PDF Protokols

02.03.2011.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar Valsts ieņēmuma dienestu un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvjiem

 PDF Protokols

2010

20.01.2010.  Vides speciālisti, VDIM, LVĢMC

PDF Protokols 

19.01.2010. Speciālistu sanāksme 

PDF Protokols 

10.02.2010.  Speciālistu sanāksme

PDF Protokols 

17.02.2010. Izglītības pārvalžu vadītāju sanāksme 

PDF Protokols 

10.03.2010. Izglītības pārvalžu vadītāji tiekas ar IZM 

 PDF Protokols

10.03.2010. Speciālisti ES fondu jautājumos+VIDM 

PDF Protokols 

17.03.2010. Finanšu speciālistu sanāksme

PDF Protokols 

24.03.2010. Speciālisti+ RAPLM

PDF Protokols 

07.04.2010. Finanšu speciālistu sanāksme

PDF Protokols 

13.04.2010. Izglītības pārvalžu vadītāji+IZM+VISC

PDF Protokols 

20.04.2010. Vides speciālisti+LVĢMC

PDF Protokols 

22.04.2010. ES fondu speciālistu sanāksme

PDF Protokols 

05.05.2010. Finanšu speciālistu tikšanās ar FM, VRAA, VZD, ZZDats pārstāvjiem

 PDF Protokols

19.05.2010. ES fondu speciālistu tikšanās ar RAPLM, VRAA pārstāvjiem

PDF Protokols 

02.06.2010. Speciālistu tiksānās ar RAPLM, Saeimas Juridiskā biroja pārstāvjiem

PDF Protokols 

09.06.2010. Finanšu speciālistu tikšanās ar RAPLM, FM pārstāvjiem

PDF Protokols 

14.07.2010. Specialistu ES fondu jautajumos tikšanās ar FM, RAPLM_FM pārstāvjiem

 PDF Protokols

28.07.2010. Pašvaldību speciālistu juridiskajos jautājumos tikšanās ar RAPLM pārstāvjiem

PDF Protokols 

22.09.2010. ES fondu speciālistu tikšanās ar IUB pārstāvjiem

 PDF Protokols

13.10.2010.   Finanšu speciālistu tikšanās ar VID pārstāvjiem

 PDF Protokols

13.10.2010. ES fondu speciālistu tikšanās IUB pārstāvjiem

 PDF Protokols

21.10.2010. Izglītības pārvalžu vadītāju sanāksme

 PDF Protokols

08.12.2010. Speciālistu ES fondu jautājumos tikšanās ar RAPLM pārstāvjiem

PDF Protokols 

08.12.2010. Speciālistu ES fondu jautājumos tikšanās ar FM pārstāvjiem

 PDF Protokols

2009

07.01.2009. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (par teritoriālo kohēziju)

PDF Protokols

13.01.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar EM

 PDFProtokols

18.02.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar I.Ošu

PDF Protokols

11.03.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos

 PDF Protokols

18.03.2009. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar I.Ošu  PDF Protokols

25.03.2009. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās  PDF Protokols

26.03.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos  PDF Protokols

15.04.2009. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos  PDF Protokols

22.04.2009. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos  PDF Protokols

28.04.2009. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību finanšu speciālistu tikšanās  PDF Protokols

06.05.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos  PDF Protokols

10.06.2009. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos + RAPLM  PDF Protokols

10.06.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās + SM  PDF Protokols

16.07.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos  PDF Protokols

29.07.2009. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos + FM  PDF Protokols

05.08.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību finanšu speciālistu tikšanās ar Finanšu ministriju  PDF Protokols

16.09.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos  PDF Protokols

07.10.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar NVA un LM  PDF Protokols

07.10.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar LTRK  PDF Protokols

14.10.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem un IZM, LM, NVA  PDF Protokols

21.10.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ES fondu jautājumos + IZM un VIAA  PDF Protokols

25.11.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar ZM un VIDIM  PDF Protokols

25.11.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar RAPLM un VRAA  PDF Protokols

22.12.2009.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar ZM  PDF Protokols

2008

23.01.2008.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (par infrastruktūru)

PDF Protokols

23.01.2008. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (par PFIF)

 PDF Protokols

06.02.2008. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību finanšu speciālistu tikšanās

PDF Protokols

21.02.2008. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar FM un RAPL

 PDF Protokols

16.04.2008. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar RAPL un INTERREG

 PDF Protokols

14.05.2008. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar policijas priekšniekiem un M.Segliņu

 PDF Protokols 

09.07.2008. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (Vietējo pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums) 

 PDF Protokols

12.09.2008. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (par energoefektivitāti)

 PDF Protokols

01.10.2008.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

 PDF Protokols

16.12.2008. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

 PDF Protokols

2007

21.02.2007.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar juristiem un A.Stucku

PDF Protokols

28.02.2007.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar pašvaldības policiju


 PDF Protokols

30.05.2007.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speaciālistu tikšanās ar A.Siliņu

PDF Protokols

11.07.2007.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu satiksmes jautājumos tikšanās

 PDF Protokols

12.09.2007. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speaciālistu tikšanās (reģionālodaudzprofilu slimnīcu problēmas)

 PDF Protokols

25.09.2007. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (nekustamā īpašuma nodokļu politika)  PDF Protokols

03.10.2007. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (struktūrfonda un Kohēzijas fonda ieviešanas progress)  PDF Protokols

10.10.2007. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (pašvaldības finanšu izlīdzināšanas sistēma)

 PDF Protokols

17.10.2007. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (PFIF)

 PDF Protokols

18.12.2007.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (IDOM prezentācija, sadarbības līguma paraskstīšana)

 PDF Protokols

2006

18.01.2006.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar pašvaldības policiju

PDF Protokols

21.02.2006. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (par likumprojektu Dzīvojamo māju pārvaldāšanas likums)

PDF Protokols 

23.02.2006. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

22.03.2006. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar darba grupu par atskurbtuvēm Nr.4

 PDF Protokols

30.03.2006.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

 PDF Protokols

19.04.2006.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

 PDF Protokols

26.04.2006. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (sabiedriskā transporta pakalpojumu likumprojekts)  PDF Protokols

23.05.2006. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās  PDF Protokols

07.06.2006.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (tūrisma likums)  PDF Protokols

21.06.2006.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar slimnīcu vadītājiem  PDF Protokols

2005

11.01.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību juristu tikšanās

PDF Protokols

20.01.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (par atskurbtuvēm)


PDF Protokols

15.02.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar KNAB

PDF Protokols

09.02.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (adresācijas noteikumi)

PDF Protokols

01.03.2005.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (vide, koki)

PDF Protokols

09.03.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (adresācijas noteikumi)

PDF Protokols

27.04.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (adresācijas noteikumi)

PDF Protokols

12.05.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību IT speciālistu tikšanās

PDF Protokols

11.05.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (finanšu izlīdzināšana)

PDF Protokols

26.05.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (dzīvesvietas deklarēšana)

PDF Protokols

15.06.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar ZM par mežu likumu

PDF Protokols

21.06.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību IT speciālistu tikšanās

PDF Protokols

13.07.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību IT speciālistu tikšanās

PDF Protokols

17.08.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību juristu tikšanās

PDF Protokols

28.09.2005.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību darba grupas par atskurbtuvēm Nr.2 tikšanās

PDF Protokols

06.10.2005.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību tūrisma speciālistu tikšanās

PDF Protokols

26.10.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību juristu tikšanās

PDF Protokols

24.11.2005. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

2004

04.02.2004. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (VIP)

PDF Protokols

28.01.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

11.02.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (azartspēles)

PDF Protokols

10.03.2004. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

31.03.2004. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

29.04.2004. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

19.05.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

29.06.2004. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību juristu tikšanās

PDF Protokols

09.06. 2004. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

01.09.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar pašvadības policiju

PDF Protokols

24.08.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (norēķini ar Latvijas Gāzi)

PDF Protokols

15.09.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

21.09.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

29.09.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

30.09.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (dzīv. likumprojekti)

PDF Protokols

29.09.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

21.10.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

04.11.2004.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

15.12.2004. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (adresācijas noteikumi)

PDF Protokols

2003

08.01.2003.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (sociālās lietas)

PDF Protokols 

22.01.2003.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar Staķi

PDF Protokols

05.02.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar būvvaldi

PDF Protokols

06.02.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību IT speciālistu tikšanās

PDF Protokols

19.02.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar policiju

PDF Protokols

05.03.2003.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību IT speciālistu tikšanās

PDF Protokols

12.03.2003.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar policiju un Gulbi

PDF Protokols

02.04.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību komunālās pārvaldes vadītāju tikšanās

PDF Protokols

16.04.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību juristu tikšanās

PDF Protokols

24.04.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību juristu tikšanās

PDF Protokols

06.05.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (iekšējais audits)

PDF Protokols

11.06.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību juristu tikšanās

PDF Protokols

02.09.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību IT speciālistu tikšanās

PDF Protokols

08.10.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

10.09.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību IT speciālistu tikšanās

PDF Protokols

15.10.2003.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar pašvaldības policiju

PDF Protokols

18.09.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (par sociālajiem dzīvokļiem un dzīvojamajām mājām)

PDF Protokols

25.09.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās ar finanšu departamenta vadību

PDF Protokols

29.10.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (dzīvesvietas deklarēšana)

PDF Protokols

12.11.2003.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

26.11.2003.

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību juristu tikšanās

PDF Protokols

26.11.2003

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

10.12.2003. 

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās (ES struktūrfondi)

PDF Protokols

2002

25.02.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

02.05.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

08.05.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

28.05.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

18.06.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

07.08.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

03.09.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

04.09.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

04.09.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

17.09.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

06.11.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

13.11.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

20.11.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

20.11.2002

Latvijas Republikas pilsētu pašvaldību speciālistu tikšanās

PDF Protokols

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012