Tuvākie pasākumi

Jūnijs 2019
Sv P O T C Pk S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Meklēt lapā

Partneri

lddkLatvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) ir lielākā Latvijas darba devēju un darba ņēmēju nevalstiskā organizācija un arī vadošais sociālais partneris publiskajai pārvaldei rīcībpolitikas plānošanas procesos.

LDDK pārstāv vairāk kā 5000 uzņēmumus, kā arī nozaru līderus. Kopumā LDDK biedri Latvijā nodarbina 37% darba ņēmēju. 

LDDK ir divi darbības virzieni – uzņēmēju interešu aizstāvība un darba devēju pārstāvība sociālajā dialogāar valsti un pašvaldībām, veicinot sociālo mieru un labklājību. LDDK konsolidē darba devēju viedokli darba devējiem un darbiniekiem nozīmīgās jomās, veicina sociālo partnerību un pārstāv darba devējus tripartisma institucionālajā ietvarā.LDDK iesaistīšanās nodrošina publiskās varas pieņemto lēmumu leģitimitāti ekonomiskajos un sociālajos jautājumos.

LDDK ar LLPA sadarbība aizsākusies vairākus gadus atpakaļ. Sadarbības līgums noslēgts 2006. gada 9. martā un 2011. gada 1. jūnijā. Sadarbības mērķis ir veicināt darba devēju un pašvaldību sadarbību un sociālā dialoga attīstību labvēlīgu sociāli ekonomisko apstākļu radīšanai un tautsaimniecības attīstībai.

„Latvijas Darba devēju konfederācijai sadarbības ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju sākums meklējams 2006. gadā, kad tika parakstīts sadarbības līgums, kuru centrā bija līdzsvarota reģionālā attīstība. Līdzsvarota attīstība iespējama, vienojoties par atbalstu uzņēmējdarbībai un nodarbinātības veicināšanu sociālā dialoga ietvaros, kur pie sarunu galda kā līdzatbildīgi partneri ir pašvaldība, darba devēju un arodbiedrību organizācijas. Starp LDDK un LLPA ir sākušās konsultācijas administratīvās reformas un investīciju piesaistes jautājumos.

2010. gadā mums kopīgā darbā jāstabilizē ekonomiskā situācija valstī un jānostājas uz atjaunotnes ceļa, saliedējot politiskos, ekonomiskos un sabiedriskos spēkus. LDDK ir pārliecināta, ka turpmākajos gados pašvaldību loma iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā pieaugs. Būs jārod iespējas piesaistīt uzņēmējus un atjaunot nodarbinātību, gādāt par sociālo, izglītības un veselības pakalpojumu, kā arī infrastruktūras pieejamību ierobežotas rīcības apstākļos.

Ticu, ka LLPA un LDDK ir stratēģiski sabiedrotie sociālā dialoga veidošanā, stiprinot sociāli atbildīgu biznesu un nodrošinot izaugsmi!”

/Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerālsekretāre, 2010. gads/ 

http://www.lddk.lv/

 

kameraBiedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” (LTRK) ir nevalstiska, politiski neitrāla, brīvprātīga visu Latvijas teritoriju aptveroša dažādu nozaru Latvijas uzņēmumu apvienība, kura, balstoties uz tirdzniecības un rūpniecības kameru darbības pasaules praksi, aizstāv Latvijas uzņēmumu saimnieciskās intereses un sniedz uzņēmējdarbību veicinošus pakalpojumus.

LTRK savas kompetences jomās sniedz specializētas konsultācijas par uzņēmējdarbības vidi, tiesību aktu un plānošanas dokumentu veidošanu un virzību, kā arī citiem jautājumiem un veic viedokļa veidošanu par biedriem aktuāliem jautājumiem, piesaistot nozaru ekspertus; biedru viedokļa paušanu un aizstāvēšanu attiecīgajās publiskās varas struktūrās.

LTRK pārstāvji regulāri piedalās un nodrošina konsolidēto biedru interešu un viedokļu pārstāvību Ministru kabineta un Saeimas komisiju sēdēs. LTRK darbojas Ministru prezidenta Konsultatīvajā padomē, eksperta statusā ir pieaicināta līdzdarboties Ministru kabineta komitejas sēdēs, darbojas Tautsaimniecības padomē un daudzās citās valsts un pašvaldību institūcijās un forumos.

LTRK organizē Latvijas uzņēmēju dalību dažādos biznesa forumos; piedāvā iespēju uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām u.c. veidot kopīgus pētījumu projektus, kas vērsti uz Latvijas uzņēmējdarbības vides izziņu un attīstības modelēšanu.

LTRK un LLPA ciešāka sadarbība aizsākusies, noslēdzot 2009. gada 27. maijā vienošanos par sadarbību. Sadarbības mērķis ir veicināt labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu LLPA biedru – republikas pilsētu pašvaldību – administratīvajās teritorijās.

„Ikviens uzņēmējs dzīvo un strādā nevis abstraktā jēdzienā „valsts”, bet gan pilsētā vai lauku teritorijā. Līdz ar to tieši pašvaldība ir tā, kas veido un attīsta uzņēmējdarbības vidi, tāpēc abiem partneriem – gan pašvaldībām, gan uzņēmējiem - veiksmīgas sadarbības vārdā jāveido ciešs abpusējs dialogs.

2009. gada 27. maijā uzņēmēju biedrība „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera” un Latvijas Lielo pilsētu asociācija noslēdza vienošanos par sadarbību. Šodien varam secināt, ka nepilna gada laikā izveidojusies un nostiprinājusies ļoti produktīva abu partneru sadarbība gan Rīgā, gan citās Latvijas lielajās pilsētās. Minētais līgums ir paraugs šāda dialoga izveidošanai un nostiprināšanai visās Latvijas pašvaldībās, lai uzņēmēji, sēžot pie viena sarunu galda ar pašvaldībām, kopīgi varētu vienoties par labākajiem risinājumiem uzņēmējdarbības konkurētspējas un efektivitātes celšanai.”

/Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja, 2010. gads/

http://www.chamber.lv/lv

 

eiropaEiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā ir Eiropas Komisijas (EK), kas pārstāv Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu kopīgās intereses, Komunikāciju ģenerāldirektorāta sastāvdaļa. ES dalībvalstu biroji – pārstāvniecības – ir visās 27 ES dalībvalstīs.

EK pārstāvniecība Latvijā darbojas vairākos darbības virzienos. Viens no EK pārstāvniecības Latvijā galvenajiem uzdevumiem pārstāvēt EK Latvijā, organizējot EK pārstāvju vizītes Latvijā un abu pušu tikšanās reizes, kā arī nodrošinot EK dalību gan dažādos augsta līmeņa, gan reģionālos pasākumos.

EK pārstāvniecības Latvijā būtisks uzdevums ir informēt EK par notikumiem Latvijā un par mūsu valsts politisko, ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī informēt Latvijas sabiedrību par Eiropas Savienību un aktuālajām norisēm tajā. EK pārstāvniecība Latvijā rīko dažādas diskusijas, tikšanās ar žurnālistiem un citus aktīvas līdzdalības pasākumus, lai stāstītu par ES notiekošo.

Pārstāvniecība cieši sadarbojas arī ar nevalstiskajām organizācijām un īsteno arī vairākus ar ES saistītus tematiskus pasākumus.

EK pārstāvniecības Latvijā un LLPA kopīga darbība aktuālo jautājumu risināšanā aizsākusies jau sen. Ir kopīgi organizētas starptautiskas konferences, apaļo galdu diskusijas un Latvijas Republikas pilsētu domju priekšsēdētāju un speciālistu darba vizītes Briselē.

„Deviņu darbības gadu laikā Latvijas Lielo pilsētu asociācija, pārstāvot pašvaldību intereses, ir pierādījusi sevi kā nozīmīgu dalībnieku gan Latvijā, gan ārpus tās robežām.

Laba sadarbība ir divvirzienu ceļš, kurā kustība notiek abos virzienos. Eiropas Komisijas pārstāvniecībai, attīstot diskusiju par ES jautājumiem Latvijā, izveidojusies lieliska sadarbība ar LLPA. Manuprāt, galvenais sadarbības priekšnoteikums ir dialogs. Dialogs starp valsti un sabiedrību, ieinteresētajām pusēm un sociālajiem partneriem. Pašlaik, kad Latvijas ekonomiskajā un sociālajā dzīvē notiek izmaiņas, LLPA ir parādījusi sevi kā augsti profesionālu un stabilu partneri.

Novēlam pilnveidošanos un attīstību turpmākajā darbībā!”

/Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, 2010. gads/

https://ec.europa.eu/latvia/home_lv

 

rp logo_webamLatvijas Rektoru Padome (LRP) ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kas koordinē augstskolu sadarbību un organizē nepieciešamos kopējos pasākumus.

LRP atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts institūcijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ar ārvalstu institūcijām, piedalās institūciju sēdēs un starptautisko organizāciju darbā.

LRP ar LLPA sadarbība aizsākusies pavisam nesen – 2012. gada 28. martā, kad tika noslēgts sadarbības līgums. Sadarbības mērķis ir sekmēt kvalitatīvas augstākās izglītības attīstību LLPA biedru – republikas pilsētu pašvaldību – administratīvajās teritorijās, veicinot sadarbību LLPA un LRP starpā un veidojot kopīgu pozīciju Latvijas nacionālo prioritāšu izstrādē un īstenošanā, kā arī Eiropas Savienības fondu līdzekļu efektīvākā piesaistē un izmantošanā Latvijas augstāko izglītības iestāžu attīstībai.

Savstarpēja sadarbība bagātinās gan augstskolas, gan pašvaldības - mūsu valstī ir vairāki izcili labās prakses piemēri, kā pašvaldības atbalsta savas pilsētas augstskolas, tādējādi piesaistot jauniešus attiecīgajai pilsētai. Pilsētu vara nav tikai administratīva vienība - tie ir cilvēki, kuriem rūp un kuri nes atbildību par savas pilsētas nākotni. Lai celtu augstākās izglītības kvalitāti un augstskolas sniegtu savu ieguldījumu pilsētu attīstībā, aicinu uz vēl ciešāku augstskolu un pilsētu sadarbību”

/Latvijas Rektoru Padomes priekšsēdētājs, 2012. gads/

free joomla template
© Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2012