Uz sākumu Projekti Aktīvie projekti

Aktīvie projekti

For information in english please see below

Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai!

Projekta mērķis: pašvaldību sadarbības optimizācija un labas pārvaldības principu veicināšana Latvijas pašvaldībās, lai uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

Projekta partneri: Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA), Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS).

Projekta ieviešanas periods: 06.2021.-04.2024.

Projekta aktivitātes:

•  pašvaldību sadarbības prakses Latvijā un tās uzlabošanas iespēju analīze (pētījums, reģionāli semināri pieredzes apmaiņai un diskusijām par pašvaldību sadarbības iespējām pēc ATR, ieteikumu izstrāde turpmākai pašvaldību sadarbībai Latvijā);
•    pilotaktivitāšu īstenošana, lai uzlabotu vai paplašinātu jau funkcionējošas starppašvaldību sadarbības formas, vai ieviestu jaunas;
•  labas pārvaldības uzlabošanas pasākumi Latvijas pašvaldībās (vadlīniju un ētikas pašnovērtējuma rīka izstrāde, apmācību semināri vietējiem politiķiem un pašvaldību darbiniekiem);
•    mācību vizītes uz Norvēģiju, Poliju un Somiju par labu pārvaldību un pašvaldību sadarbību;
•    Latvijas valstspilsētu darbības stratēģijas izstrāde līdz 2027.gadam;
•    LLPA speciālistu diskusiju platformas izveide un LLPA ekspertu tīkla izveide.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” finansiālu atbalstu.

ENG

Facilitation of inter-municipal cooperation and enhancement of good governance principles in Latvian local governments

Goal of the project: Improved inter-municipal cooperation and strengthened good governance to improve quality and effectiveness of public services.

Partners: Latvian Association of Local and Regional Governments (LALRG), Association of Major Cities of Latvia (AMCL), Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS).

Period of implementation: 06.2021.-04.2024.

Activities:

  • Analysis of inter-municipal and intra-municipal cooperation practice in Latvia and its possible improvements (research; regional workshops to analyse data and exchange experience; elaboration of recommendations for further development of inter-municipal and intra-municipal cooperation in Latvia)
  • Implementation of pilot actions to enhance, extend or establish inter-municipal and intra-municipal cooperation.
  • Good governance enhancement measures in Latvian local governments (elaboration of good governance guidelines and a self-assessment tool of ethical conduct for local governments; training seminars for local politicians and local government staff)
  • Study visits to Norway, Poland and Finland on good governance and inter-municipal cooperation practice.
  • Elaboration of the operational strategy of state cities until 2027.
  • Development of the AMCL discussion platform and strengthening the AMCL network of experts

The project is implemented with the financial support of the European Economic Area Financial Mechanism 2014-2021 programme “Local Development, Poverty Reduction and Cultural Cooperation”.