Uz sākumu Aktualitātes LLPA aicina precizēt programmu ES fondu izmantošanai 2021.–2027. gada plānošanas periodā

LLPA aicina precizēt programmu ES fondu izmantošanai 2021.–2027. gada plānošanas periodā

Jāparedz finansējumu arī reģionālas nozīmes projektu attīstībai.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) ir aicinājusi Finanšu ministriju (FM) pilnveidot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas perioda darbības programmu, kas šobrīd ir izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē. Vairums ierosinājumu ir saistīti ar nepieciešamību paredzēt finansējumu arī reģionālas nozīmes projektu attīstībai.

Veselības aprūpe ir nozare, kas skar ikvienu Latvijas iedzīvotāju neatkarīgi no dzīvesvietas. Taču programma paredz koncentrēt ES fondu ieguldījumus veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošanā lielajās universitāšu slimnīcās. Mēs uzskatām, ka infrastruktūras uzlabojumi nepieciešami arī ārpus Rīgas esošajām slimnīcām. Mērķis ir panākt, lai iedzīvotāji varētu saņemt nepieciešamos medicīnas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīves un darba vietai līdzvērtīgā kvalitātē tiem, kādus var nodrošināt Rīgas ārstniecības iestādes,” skaidro LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Tāpat asociācija uzskata, ka ir svarīgi paredzēt ieguldījumus cilvēkresursu piesaistei veselības nozarē, ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu izglītošanā, kvalifikācijā un pārkvalifikācijā īpaši Latvijas reģionos. LLPA biedri vērš FM uzmanību, ka jaunajā Pašvaldību likumā pašvaldībām paredzēts pienākums piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, izveidojot un finansējot pašvaldības policiju.Tas nozīmē arī operatīvo transportlīdzekļu iegādi un transporta vienību skaita pieaugumu pašvaldībās. Lai risinātu likumprojektā ietverto nosacījumu par pašvaldību policiju nepieciešamību un lai mazinātu vides piesārņojumu un CO2 emisijas, asociācija aicina paredzēt atbalstu gan tām pašvaldību policijām, kas jau ir izveidotas, gan arī tām, kas tiks izveidotas, lai tās varētu iegādāties videi draudzīgus operatīvos transportlīdzekļus, kā arī nodrošināt ar to ekspluatāciju saistītās uzlādes infrastruktūras ierīkošanu.

Programma paredz atbalstu Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras izbūvei, pārbūvei un atjaunošanai. LLPA aicina paredzēt atbalstu arī citām valstspilsētām, jo uzskata, ka transporta infrastruktūras attīstībai nepieciešams nodrošināt policentrisku pieeju, kas palīdzēs mazinātu reģionālās atšķirības ar Rīgu. Tāpat LLPA aicina FM paredzēt finansējumu Latvijas reģionos esošajiem valsts un pasaules līmeņa zinātnes un pētniecības centriem un objektiem, piemēram, nodrošinot valsts finansētus grantus starptautiskas nozīmes zinātniskās infrastruktūras uzturēšanā. LLPA ir izteikusi vēl virkni citu priekšlikumu par efektīvāku ES fondu finansējuma izlietošanu.