Uz sākumu Izglītības pārvalžu vadītāju sanāksme ar izglītības un zinātnes ministri

Izglītības pārvalžu vadītāju sanāksme ar izglītības un zinātnes ministri

Latvijas Lielo pilsētu asociācija 2021. gada 20. septembrī organizē attālinātu izglītības pārvalžu vadītāju sanāksmi ar izglītības un zinātnes ministri Anitu Muižnieci. Sanāksmes ietvaros plānots pārrunāt šādus darba kārtības jautājumus:

 1. Jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa izstrāde.

  1. Paveiktais pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa izstrādē. Par pašvaldību līdzdalību izstrādātā modeļa aprobācijā. Plānotās darbības jaunā pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa ieviešanā;

  2. Plānotās izmaiņas pašvaldību sasvstarpējos norēķinos. Izmaiņu ietekme uz pašvaldību budžetiem.

 2. Vispārējā izglītība.

 1. Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) plānotie atbalsta mehānismi pedagogiem, kuri 2021./2022. mācību gada 1. semestrī nodrošina drošas skolas darbību. Nepieciešams risināt jautājumu par valsts budžeta finansējumu piemaksām pedagogiem par pienākumiem, kuri nav noteikti amata aprakstā;

 2. Par izmaiņām testēšanas algoritmā. Skolēni, nesaņemot testēšanas rezultātus, nevar apmeklēt klātienes nodarbības;

 3. Izglītības iestāžu digitalizācija. Plānotās darbības skolu/skolēnu nodrošinājumam ar datortehniku;

 4. 20 reģionāli nozīmīgu pamatskolu infrastruktūras attīstība. Kritēriji reģionāli nozīmīgas pamatskolas noteikšanai;

 5. Vecāku vai biedrību dibinātu brīvo skolu attīstības tendences Latvijā. Valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršana pašvaldībām gadījumos, kad skolēnu skaits izglītības programmās palielinās pēc skolēnu skaita apstiprināšanas VIIS;

 6. Plānotie grozījumi Vispārējās izglītības likumā, deleģējot Ministru kabinetam noteikt vienotus kritērijus uzņemšanai vispārējās vidējās izglītības programmās.

 1. Augstskolu attīstība.

  1. IZM plānotās darbības un redzējums par sadarbību ar LLPA un augstskolām augstskolu institucionālās attīstības un konsolidācijas plāna izstrādē;

  2. IZM redzējums par valsts dibinātu augstskolu institucionālo attīstību, augstskolu stratēģiskās specializācijas noteikšanu, iespējamo reorganizāciju un šīm darbībām plānoto laika grafiku;

  3. IZM plānotās darbības sadarbības stiprināšanai ar pašvaldībām, kuru teritorijā atrodas augstskola. Augstskolu un pašvaldību veiksmīga sadarbība būtiski sekmē konkrētās valstspilsētas, reģiona un valsts attīstību;

  4. Šobrīd paveiktais un tuvākajā laika periodā plānotās darbības augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņā.

Sanāksme notiks š.g. 20. septembrī no plkst. 12.30 līdz plkst. 14.00 attālināti ZOOM platformā.

2021-09-20 (12:30 - 14:00)

info@llpa.lv, t. 67223515